Бүтээгч Эзэний Авралын Төлөвлөгөө Salvation tract

БҮТЭЭГЧ ЭЗЭНИЙ АВРАЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Та өөрийгөө гэмтэй гэдгийг мэдэх үү? 

Ром3:23Учирнь, бүххүнгэмтэйбөгөөдхэнчЕртөнцийнЭзэнийсүржавхаандхүрччадахгүй.

Гэм чинь таныг Ертөнцийн Эзэнээс тусгаарладаг гэдэгт та итгэдэг үү? 

Исаиа 59:2ХаринчинийгэмтзөрчлүүдЕртөнцийнЭзэнтахоёрындундтусгаарлалтболдог. ЧинийгэмчамаасТүүнийнүүрцарайгнуудагбөгөөдТэрчамайгсонсдоггүй.

Есүс Христийн үхэл таны бүх гэмийн төлөөсийг төлсөн гэдэгт та итгэдэг үү? 

Иохан 3:16ЕртөнцийнЭзэнхүнтөрөлхтнийгмашиххайрласанучраасцорынганцхайртайХүүгээөгсөн. Хүүдньитгэсэнхэнболовчмөхөхгүй, харинмөнхамьтайболно. 

Та Ертөнцийн Эзэнээс уучлал гуйсан уу? Та Есүс Христийг Аврагч маань болооч гэж гуйсан уу? 

Ефес 2:8-9Учирнь, танаритгэлээрээдамжууланэнэрэлхайраараврагдсан. Энэньтанарынхийсэнзүйлбиш, харинЕртөнцийнЭзэнийбэлэгюм. Бүтээсэнүйлсээрээаврагдаагүйучирхэнчбардахёсгүй.

Маш олон хүн эхний гурван асуултанд тийм гэсэн хариулт өгч чадна. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та 4 дэх асуултанд тийм гэж хариулж чадахгүй бол аврагдаагүй гэсэн үг. Та өөртөө Есүс таны төлөө загалмай дээр юу хийснийг хэлж тунхаглах хэрэгтэй. 

Та яг одоо чин зүрхнээсээ Ертөнцийн Эзэнтэй ярьж, үүнийг хийж болно. 

Ром 10:13  Учирнь, Эзэнийнэрээрдуудсанхэнболовчаврагдана.

Аврагдсаны дараа та Ертөнцийн Эзэний хүүхэд болсон учраас итгэлээрээ өсөх хэрэгтэй. Бид таныг чуулганыхаа цуглаанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Баянзүрх Шинэ Гэрээ Баптист Чуулган

Пастор Д. Эрдэнэбаяр

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6-р хороо, ХД-36-р байр,

Утас: 11-976-455947, 11-976-99198221,