READ OUR REPORT FOR OCTOBER 2017 HERE!

SEE THIS MONTH REPORT

Matthew 28:19-20"Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen."


Маттаиос 28:19-20 Тиймээс та нар явж, бүх үндэстэнг шавь болгоод, тэдэнд Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр баптизм хий. 20 Миний та нарт тушаасан юу ч бай бүгдийг сахихыг тэдэнд зааж сурга. Тэгээд ажигтун, би та нартай үргэлж, бүр ертөнцийн төгсгөл хүртэл хамт байна гэлээ. Аминь.